telèfon 933 681 355 email hola@utpr.es

Curs d’Operador d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental

Sevilla, 26 a 28 marzo 2021

ADREÇAT A: professionals de l’àmbit sanitari que posseeixin com a mínim una formació acadèmica de Batxillerat, *FPII o equivalent.

OBJECTIU: formar i acreditar a l’alumne per a operar els equips de raigs X en les instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental, de conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret 1085/2009.

METODOLOGIA: el curs és presencial i consta d’una part teòrica i una part pràctica, sent l’assistència obligatòria al 90% de les classes.

AVALUACIÓ: l’avaluació final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà mitjançant la qualificació d’una prova escrita tipus test. Per a superar l’avaluació final s’ha d’aconseguir com a mínim un 75% d’encerts del total.

DURADA: del 26 al 28 de març de 2021.

HORARI: s’establirà de manera coordinada segons el nombre d’alumnes.

UBICACIÓ:

REQUERIMENTS:

  • Fotocòpia DNI.
  • Fotocòpia del títol de batxillerat, FPII o equivalent.

CERTIFICACIÓ: acreditació homologada pel Consejo de Seguridad Nuclear.

 

Trucar Contactar