LLICÈNCIES SANITÀRIES

LLICÈNCIES SANITÀRIES

Obrir un centre o servei sanitari requereix dos tipus d’autoritzacions o llicències sanitàries; la primera és la Llicència ambiental a través del seu Ajuntament i la segona, l’autorització i inscripció en el Registre Sanitari.

Tots els centres i serveis sanitaris, sigui com sigui la seva especialitat, amb la finalitat de poder posar-los en marxa o davant qualsevol modificació significativa que es realitzi en ells, necessiten les llicències sanitàries i/o autorització administrativa de funcionament atorgada pel Registre de Centres i Serveis Sanitaris de la seva Comunitat Autònoma. De manera general, estan sotmesos a aquest tràmit (llicències sanitàries) els següents casos:

Un centre o servei sanitari de nova obertura requereix dos tipus d’autoritzacions per a poder iniciar el funcionament:

 • la Llicència d’Activitat que l’atorga l’Ajuntament de la població on està situat el centre
 • l’Autorització i Inscripció en el Registre Sanitari de la comunitat autònoma.

També es requereix d’autorització per part de les autoritats competents en el moment que es vol fer una modificació substancial en el centre sanitari i per a dur a terme segons quin tipus de pràctiques.

A UTPR® TECNODOSIS comptem amb un equip legal que el pot assessorar i elaborar la documentació per a dur a terme els següents tràmits:

 • Autorització per a l’inici de funcionament i obertura del centre: per a poder dur a terme l’activitat sanitària és necessari presentar una sèrie de documentació que vària segons la Comunitat Autònoma. Nosaltres podem informar-lo sobretot el necessari i generar una memòria sanitària que posteriorment es presentarà i haurà de ser aprovada per l’organisme responsable de les llicències sanitàries de la seva Comunitat Autònoma.
 • Autorització per a la modificació
  • de la cartera de serveis (al·loempelt, sedació conscient, dipòsit de medicaments…)
  • de la seva oferta assistencial (odontologia, medicina estètica, fisioteràpia,…)
  • per canvi de titularitat: si el centre canvia de nom o passa de ser persona física a jurídica s’ha de comunicar davant l’organisme competent
  • per trasllat del centre a una nova ubicació: si el centre sanitari canvia d’ubicació, s’ha de presentar una nova memòria sanitària que inclogui la informació de les noves instal·lacions.
  • de l’estructura funcional o física del centre: si el centre sanitari realitza obres substancials, s’ha de comunicar a l’organisme oficial amb la finalitat de mostrar que l’establiment compleix amb la normativa en matèria d’adequació de l’espai

A UTPR® TECNODOSIS ens encarreguem de presentar tota la documentació necessària per a portar el tràmit i ens encarreguem de respondre davant qualsevol requeriment que els puguin notificar.

A UTPR® TECNODOSIS oferim:

 • Estudi de la documentació requerida per part de la Comunitat Autònoma.
 • Contacte amb el client i sol·licitud dels documents necessaris per a iniciar l’elaboració de la memòria sanitària.
 • Revisió, estudi i organització dels documents.
 • Redacció de declaracions responsables sobre el compliment dels requisits legals a complir pels centres sanitaris.
 • Revisió final prèvia elaboració de la memòria sanitària.
 • Muntatge de la memòria descriptiva.
 • Presentació de la memòria a l’organisme encarregat de la tramitació i resolució de l’expedient.

Des del departament de llicències sanitàries estem en contacte directe amb les diferents Administracions Públiques de l’Estat per a així poder resoldre els dubtes que puguin anar sorgint durant la tramitació de la llicència.

A UTPR® TECNODOSIS ens encarreguem de l’assessorament, la tramitació i l’obtenció d’Autoritzacions o llicències sanitàries necessàries per a la Legalització de l’Activitat que es pretén dur a terme en el centre o servei sanitaris.

Si necessita assessorament sobre aquest servei o qualsevol servei que oferim, pot contactar-nos a través del formulari que apareix a la seva esquerra o telefonar-nos al 933681355 o escriure’ns la consulta a info@utpr.es

registro sanitario

NORMATIVA SEGONS CA

Llei 8/2010, de 30 d’agost, d’Ordenació del Sistema de Salut de Castella i Lleó.

DECRET 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i garanties tècnic-sanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

Decret 42/2014, de 27 de març, pel qual es modifica el Decret 12/2009, de 8 de gener, pel qual es regula l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris (DOG núm. 71 de l’11 d’abril de 2014).

Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears.

Ordre 1158/2018, de 7 de novembre, del Consell de Sanitat, per la qual es regulen els requisits tècnics generals i específics dels centres i serveis sanitaris sense internament, dels serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària i de l’assistència sanitària prestada per professionals sanitaris a domicili en la Comunitat de Madrid.

Decret 69/2008, de 26 de febrer, pel qual s’estableixen els procediments de les Autoritzacions Sanitàries i es crea el Registre Andalús de Centres, Serveis i Establiments.

Trucar Contactar