PROTECCIÓ RADIOLOGICA

La protecció radiològica té com a objectiu minimitzar l’exposició innecessària a la radiació ionitzant en totes les activitats laborals. Inclou un sistema de monitoratge personal i ambiental, control, comunicació, així com l’ús d’equips de protecció com a guants i respiradors.

Amb la finalitat de protegir les persones, les instal·lacions de radiodiagnòstic estan obligades a comptar amb un Servei o Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) que certifiqui la idoneïtat de la instal·lació abans de la seva inscripció i posada en servei, així com per a les verificacions periòdiques durant la vida útil de la instal·lació.

Els criteris i mesures de seguretat que han d’aplicar-se estan establerts i regulats pel Reial decret 1085/2009 pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.

UTPR® TECNODOSIS està reconeguda com a Unitat Tècnica de Protecció Radiològica pel Consell de Seguretat Nuclear des de l’any 1994 i presta els seus serveis a Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.

UTPR® TECNODOSIS ofereix els següents serveis en matèria de protecció radiològica:

UTPR® TECNODOSIS s’encarrega d’assessorar, gestionar, elaborar la documentació pertinent i certificar les noves instal·lacions de raigs X, així com ampliacions o modificacions de les ja existents, per a la seva inscripció en el Registre d’Instal·lacions de raigs X.

Abans de la seva posada en funcionament les instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic hauran de ser declarades pels seus Titulars davant l’Organisme competent de la Comunitat Autònoma on estigui situada aquesta instal·lació.

Posem els nostres recursos a la seva disposició perquè la seva instal·lació compleixi amb la normativa vigent i sigui Autoritzada i Inscrita en el Registre d’Instal·lacions de raigs X.

Davant la necessitat d’augmentar la disponibilitat d’equips i serveis radiològics per a la protecció de pacients i treballadors, UTPR® TECNODOSIS protegeix tota pràctica mèdica que implica l’ús de radiacions ionitzants.

En UTPR® TECNODOSIS prestem assessorament en matèria de Protecció Radiològica i elaborem el Programa de Protecció Radiològica (PPR) de la instal·lació per a la seva implantació obligada tal com estableix el Reial decret 1085/2009.

En aquest Programa s’estableixen totes les normes de funcionament i actuació necessàries previstes en el Reial decret 783/2001 pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció Sanitària contra radiacions ionitzants.

L’objectiu d’aquest Programa és garantir que les dosis que poguessin rebre els treballadors exposats i el públic es mantinguin en nivells tan baixos com raonablement sigui possible (criteri ALARA) i que, en tots els casos, romanguin per sota dels límits de dosis establerts en la legislació.

UTPR® TECNODOSIS realitza anualment el control de qualitat i vigilància dels nivells de radiació dels equips emissors de raigs X dels seus clients, així com la verificació de dosi rebuda pels pacients amb cadascun d’aquests equips. La finalitat de la revisió anual és garantir l’ús adequat dels equips segons s’estableix en el Reial decret 1976/1999.

Per a efectuar la revisió anual se segueixen els procediments establerts en el Protocol Espanyol de Control de Qualitat en Radiodiagnòstic, que ens permetran detectar possibles anomalies en el funcionament dels equips.

Per a donar compliment a les exigències del Reial decret 1976/1999 és necessari, abans de la posada en funcionament de la instal·lació, disposar d’un Programa de Garantia de Qualitat (PGC) on s’estableixin els criteris de qualitat en radiodiagnòstic.

L’objectiu d’aquest Programa és garantir imatges amb la major qualitat possible i que els treballadors exposats, pacients i públic rebin la menor dosi possible.

UTPR® TECNODOSIS posa a la seva disposició l’elaboració i/o actualització del Programa de Garantia de Qualitat i la tramitació davant els Organismes corresponents.

Si necessita assessorament sobre aquest servei o qualsevol servei que oferim, pot contactar-nos a través del formulari que apareix a la seva esquerra o telefonar-nos al 933 681 355 o escriure’ns la consulta a info@utpr.es

tecnico UTPR

Tota la normativa sobre la protecció radiològica que necessites tenir en compte en el teu centre.

Servei de protecció radiològica en UTPR

Per què confiar en el servei de radioprotecció de UTPR® TECNODOSIS? No és només per la nostra experiència consolidada, sinó també per la passió amb la qual abordem cada projecte. Sabem que darrere de cada sol·licitud hi ha un equip, una organització, buscant el millor, i el nostre compromís és proporcionar aquest “millor” a través del nostre servei de radioprotecció.

El món avança i la tecnologia es renova constantment, però hi ha aspectes que han de ser tractats amb meticulositat i precisió, com ho és la radioprotecció. És aquí on UTPR® destaca, duent a terme la seva labor amb rigorositat i una dedicació indestructible. En confiar en el nostre servei de radioprotecció, no sols garanteixes seguretat, sinó també tranquil·litat i confiança que els procediments es realitzen seguint els més alts estàndards.

FAQ’s

La protecció radiològica abasta un conjunt de mesures i tècniques destinades a minimitzar l’exposició a la radiació ionitzant. És una disciplina crucial en àmbits com la medicina, la indústria i la recerca nuclear, atès que la radiació pot tenir efectes adversos en la salut.

L’objectiu principal de la protecció radiològica és prevenir les lesions derivades de l’exposició a la radiació ionitzant, tant de manera aguda com crònica. L’exposició aguda ocorre en un breu lapse i pot tenir efectes immediats en l’organisme, mentre que l’exposició crònica s’estén durant un període prolongat i pot ocasionar efectes a llarg termini.

Les mesures emprades en la protecció radiològica inclouen l’ús d’equips de protecció personal, la limitació del temps d’exposició, la distància respecte a la font de radiació i l’ús de pantalles i barreres. A més, es realitzen estudis i mesuraments per a avaluar el risc d’exposició i s’estableixen límits de dosis de radiació per a diferents grups de població.

En el camp de la medicina, la protecció radiològica adquireix especial rellevància en la radioteràpia i el radiodiagnòstic. En la radioteràpia, s’empra la radiació ionitzant per a tractar el càncer, i resulta fonamental assegurar que la dosi administrada sigui adequada per a combatre la malaltia sense danyar els teixits sans circumdants.

La protecció radiològica es refereix a la implementació de mesures destinades a salvaguardar la integritat dels individus i de l’entorn enfront de l’exposició a la radiació ionitzant. La radiació ionitzant, una forma d’energia capaç d’ocasionar mal a nivell cel·lular i afectar l’ADN, representa un risc potencial per a la salut humana.

L’aplicació de la protecció radiològica s’estén a diverses situacions, entre les quals s’inclouen:

  • En l’àmbit de la indústria nuclear: els treballadors exposats a radiació ionitzant han d’acatar rigorosos protocols de seguretat i emprar equip de protecció personal amb la finalitat de minimitzar la seva exposició radiològica.
  • En l’àmbit mèdic: els pacients sotmesos a radioteràpia o a proves de diagnòstic per imatges, com a radiografies, tomografies computades o ressonàncies magnètiques, també han de seguir estrictes protocols de seguretat per a reduir al mínim la seva exposició a la radiació. En el transport de materials radioactius: s’adopten mesures de seguretat per a garantir el transport segur i exempt de riscos tant per a les persones com per al medi ambient.

En síntesi, la protecció radiològica es mostra com un component essencial per a salvaguardar la seguretat tant de les persones com de l’entorn en el maneig de materials radioactius o en l’ús de fonts de radiació ionitzant, ja sigui en la indústria, en l’àmbit mèdic o en qualsevol altra activitat que involucri l’ús de radiació.

La protecció radiològica es fonamenta en tres principis fonamentals: temporalitat, distanciament i escut.

En principi, es busca minimitzar el període d’exposició a fonts radioactives, restringint la permanència en àrees de vulnerabilitat.

En segon terme, és necessari incrementar la separació espacial entre la font de radiació i els individus, amb la finalitat de reduir la dosi absorbida.

Finalment, resulta imperatiu emprar el blindatge pertinent, com ara barreres i dispositius de salvaguarda personal, per a disminuir la penetració de la radiació.

Aquestes directrius asseguren una salvaguarda radiològica eficaç i segura enfront dels riscos inherents a la radiació.

La protecció radiològica es basa en l’aplicació de múltiples elements clau amb el propòsit d’assegurar la seguretat en ambients que presenten radiació ionitzant.

Aquests elements primordials de la protecció radiològica comprenen l’avaluació i quantificació de la radiació, la concepció i utilització de barreres de salvaguarda, el monitoratge de la dosi de radiació, la implementació de controls d’enginyeria, l’ensinistrament i educació del personal, així com l’adhesió a les regulacions i estàndards de seguretat radiològica.

Aquests components actuen de manera conjunta per a prevenir l’exposició excessiva a la radiació i minimitzar els riscos inherents. La correcta aplicació d’aquests elements és essencial per a assegurar una protecció radiològica eficaç.

Trucar Contactar