Registre retributiu i protocol de prevenció d’assatjament

¿Quiere contratar nuestros servicios?

Contacte con nosotros, atenderemos todas sus dudas.

Solicitar +

¿Dudas? ¡Pregúntanos!

  Ver información relativa a protección de datos


  REGISTRE SALARIAL

  El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’Igualtat Retributiva entre dones i homes, estableix que totes les empreses han de comptar amb un registre retributiu de tota la seva plantilla.

  La normativa estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, mitjançant la implantació d’un Registre Salarial. Aquest requeriment s’aplica en totes les relacions laborals regulades en l’Estatut dels Treballadors que vincula a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors i del conveni o acord col·lectiu aplicable a la seva activitat.

  Termini d’execució: l’RD 902/2020 estableix l’entrada en vigor del Registre Salarial als sis mesos de la seva publicació en el BOE. Per tant, totes les empreses han de comptar amb el registre salarial obligatori des d’abril de 2021 i mantenir-ho actualitzat.

  El registre salarial obligatori és un document en el qual es reflecteix tots els valors mitjans dels salaris de tot el personal d’una empresa (incloent complements salarials i percepcions extra salarials) desagregats per sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. Permet acreditar que els criteris amb què es determinen les retribucions respecten el principi d’igualtat entre dones i homes i els requisits legals.

  L’incompliment de l’obligació de portar el registre salarial per part de l’empresa es considera una infracció greu, tal com es recull en la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

  A UTPR® TECNODOSIS ens encarreguem de la recopilació de dades, organitzem tota informació obtinguda i dissenyem l’informe de registre salarial de la seva empresa, el nostre servei inclou:

  • Visita informativa presencial per un advocat expert: els nostres auditors especialitzats en registre retributiu realitzen una visita al centre sanitari amb l’objectiu d’informar-lo sobre les principals característiques i implicacions del registre retributiu.
  • Recopilació i organització de dades: totes les dades aportades relatives als salaris del personal de la empresa seran organitzats minuciosament en un fitxer que reflexara si existeix desigualtat retributiva entre homes y dones.
  • Elaboració i actualització del fitxer del registre salarial: el fitxer reflexa tots els valors mitjans del salari de tot el personal de l’empresa (incloent complements salarials i percepcions extra salarials) desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o de igual valor. Aquests document ha d’estar actualitzat anualment.
  registro salarial

  PROTOCOL DE PREVENCIÓ D’ASSETJAMENT LABORAL

  Totes les empreses, sigui com sigui el nombre de treballadors, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en el treball.

  Per a poder complir amb la normativa i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones el més adequat és implantar mesures preventives.

  El Protocol de prevenció d’assetjament laboral és un pla contra l’assetjament laboral que contempla aquelles mesures que són necessàries per a prevenir, evitar o eliminar qualsevol tipus d’assetjament laboral en l’empresa. El seu objectiu és, per tant, erradicar comportaments nocius que perjudiquen tant els treballadors que els sofreixen com a la pròpia empresa, que és responsable del benestar físic i psicològic dels seus treballadors.

  A UTPR® TECNODOSIS t’ajudem a comptar amb un Protocol per a la prevenció de l’Assetjament Laboral o Sexual per raó de gènere que et permetrà saber com actuar en casos d’alarma i estar preparat per a qualsevol mena de situació discriminatòria que es pugui donar en l’empresa.

  Elaborem el Protocol per a la prevenció de l’Assetjament Laboral que inclou pautes per a identificar possibles situacions d’assetjament, procés d’intervenció i seguiment de la situació. En el document, s’inclou el model de denúncia interna perquè qualsevol empleat pugui accedir.

  A més, l’empresa haurà d’informar a tots els treballadors de l’existència d’aquest protocol i romandrà a la disposició de tots ells perquè sempre puguin acudir a ell.

  El protocol s’haurà de revisar i actualitzar cada 4 anys si hi ha hagut canvis substancials que afectin l’estructura de l’empresa.

  L’informem que una empresa que no compleixi amb l’obligació de tenir un protocol per a l’assetjament laboral pot ser sancionada per l’autoritat laboral, a més de ser denunciada davant dels tribunals.

  Les sancions que poden imposar-se a les empreses per no tenir un protocol en contra de la violència laboral i l’assetjament sexual o per raó de sexe varien en funció de la gravetat de la infracció.

  D’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions, aquestes quedarien així:

  • Multes de 7.501 a 30.000 euros per a infraccions lleus
  • Multes de 30.001 a 120.005 euros per a infraccions greus
  • Multes de 120.006 a 225.018 euros per a infraccions molt greus

  Si necessita assessorament sobre aquest o qualsevol servei que oferim, pot contactar-nos a través del formulari que apareix a la seva esquerra o telefonar-nos al 933681355 o escriure’ns la consulta a info@utpr.es

  protocolo acoso laboral
  Llamar Contactar