DOSIMETRIA

La Dosimetria radiològica és la branca de la ciència que s’ocupa de la mesura de la dosi absorbida per un material o teixit com a conseqüència de la seva exposició a les radiacions ionitzants presents en un camp de radiació. L’objectiu de la dosimetria de radiacions ionitzants és prevenir o limitar l’aparició d’efectes nocius produïts per la radiació.

A UTPR® TECNODOSIS oferim un Servei de Dosimetria Personal Externa (SDPE) autoritzat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) des de l’any 2013, sent auditat regularment pel propi CSN.

Ens enfoquem en la vigilància radiològica a treballadors exposats a radiacions ionitzants, confirmant que el seu treball el realitzen en les condicions adequades i que no s’excedeixen els límits de dosis establerts per la Legislació. És a dir, complint tant amb els requisits especificats en el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants, Reial decret 1029/2022 de 20 de desembre, com amb les directrius definides pel CSN.

SOBRE EL SERVEI DE DOSIMETRIA

El Servei de Dosimetria UTPR® TECNODOSIS utilitzem els dosímetres termoluminiscents (TLD) del Sistema PANASONIC, sent un dels més avançats i utilitzats a tot el món. Consten de quatre detectors introduïts en un porta dosimetre de plàstic d’alta resistència amb diferents filtres de materials, permetent detectar raigs x, raigs gamma i radiació corpuscular beta.

A UTPR® TECNODOSIS oferim diferents tipus de dosimetria:

  • Dosimetria individual: mitjançant dosímetres de cos sencer s’avalua mensualment la dosi profunda i superficial rebuda pel treballador, que es correspon amb les magnituds equivalent de dosi personal, Hp(10) i Hp(0,07), respectivament.
  • Dosimetria d’abdomen: permet estimar l’equivalent de dosi al fetus en dones embarassades.
  • Dosimetria ocupacional: permet estimar la dosi en una àrea concreta o en un lloc de treball.

Autorització núm. SDPE/0030 pel Consell de Seguretat Nuclear

Dosimetria

El 30 de juliol de 2013 el Consell de Seguretat Nuclear autoritza a UTPR® TECNODOSIS  com a Servei de Dosimetria Personal Externa (SDPE)

Si necessita assessorament sobre aquest servei o qualsevol servei que oferim, pot contactar-nos a través del formulari que apareix a la seva esquerra o telefonar-nos al 933681355 o escriure’ns la consulta a info@utpr.es

Per què és important la dosimetria radiològica

Els centres de dosimetria exerceixen un paper fonamental en el monitoratge i control radiològic a través d’informes periòdics de dosis individuals, amb la finalitat de supervisar l’exposició a la radiació i prendre mesures preventives en cas d’excedir els límits establerts. Per a aconseguir això, no n’hi ha prou amb realitzar mesuraments, sinó que també es requereix dur a terme calibratges i verificacions periòdiques dels equips i materials del procés.

La dosimetria radiològica és vital perquè ens ofereix informació sobre la quantitat de radiació a la qual estem exposats. És essencial per a assegurar la protecció dels treballadors i pacients en tractaments mèdics.

Pel que, la dosimetria radiològica implica el mesurament i avaluació precisa de la radiació absorbida pels pacients i el personal exposat en procediments radiològics. Aquesta informació és essencial per a garantir que les dosis de radiació siguin segures i efectives. La dosimetria radiològica permet optimitzar els protocols d’imatge i tractament, reduir l’exposició innecessària a la radiació i minimitzar els riscos associats.

A més, la dosimetria facilita el seguiment i control de la dosi acumulada al llarg del temps, contribuint així a la seguretat i benestar tant dels pacients com del personal mèdic i tècnic.

FAQ's

La dosimetria és una disciplina fonamental en l’àmbit de la radiació ionitzant, encarregada del mesurament i avaluació de les dosis de radiació rebudes per individus en entorns laborals o situacions d’exposició.

El seu objectiu primordial és assegurar la protecció radiològica i la seguretat tant dels treballadors exposats a radiació com del públic en general.

En el camp de la dosimetria personal, s’empren dispositius dosimètrics per al mesurament i registre de la radiació absorbida per un individu durant la seva exposició. Aquests dispositius solen ser dosímetres personals que es porten per a monitorar l’exposició individual. També s’utilitzen dosímetres d’àrea, que mesuren la radiació en un entorn específic i permeten avaluar els nivells de radiació en un lloc determinat.

La dosimetria també juga un paper crucial en l’àmbit mèdic, on s’utilitza per a calcular i controlar les dosis de radiació administrades als pacients durant tractaments radio terapèutics i diagnòstics.

A més, la dosimetria s’aplica en la vigilància de la radiació ambiental i en l’avaluació dels riscos associats. S’empren dispositius de dosimetria ambiental per a mesurar els nivells de radiació en l’entorn, la qual cosa ajuda a identificar possibles fonts de radiació i avaluar el seu impacte en la salut i el medi ambient.

Els centres dosimètrics exerceixen un paper fonamental en el monitoratge i control radiològic a través d’informes periòdics de dosis individuals, amb la finalitat de supervisar l’exposició a la radiació i prendre mesures preventives en cas d’excedir els límits establerts.

Per a aconseguir això, no n’hi ha prou amb realitzar mesuraments, sinó que també es requereix dur a terme calibratges i verificacions periòdiques dels equips i materials involucrats en el procés per a assegurar mesuraments precisos i de confiança.

En resum, la dosimetria radiològica implica el mesurament i avaluació precisa de la radiació absorbida pels pacients i el personal exposat en procediments radiològics. Aquesta informació és essencial per a garantir que les dosis de radiació siguin segures i efectives. La dosimetria radiològica permet optimitzar els protocols d’imatge i tractament, reduir l’exposició innecessària a la radiació i minimitzar els riscos associats.

A més, la dosimetria facilita el seguiment i control de la dosi acumulada al llarg del temps, contribuint així a la seguretat i benestar tant dels pacients com del personal mèdic i tècnic.

Un centre de dosimetria és una instal·lació especialitzada en el mesurament i anàlisi de dosi de radiació, dirigida a individus i institucions que requereixen monitoratge radiològic. El seu objectiu principal és salvaguardar la seguretat en entorns amb radiació ionitzant, com a hospitals i laboratoris de recerca.

Aquests centres compten amb equips altament precisos per a calibrar i verificar la dosi de radiació rebuda pels treballadors i pacients. A més, duen a terme estudis de qualitat de dosimetria per a assegurar l’exactitud i confiabilitat dels resultats.

En resum, un centre de dosimetria té com a tasca primordial garantir l’ús segur i responsable de la radiació en diversos àmbits d’aplicació.

Els centres de dosimetria juguen un rol primordial en el monitoratge i control de la radiació a través d’informes periòdics de dosis individuals, amb l’objectiu de supervisar l’exposició a la radiació i prendre mesures preventives en cas de superar els límits establerts.

Per a aconseguir això, no sols es requereix dur a terme mesuraments, sinó també calibratges i verificacions periòdiques dels equips i materials involucrats en el procés, amb la finalitat de garantir mesuraments precisos i de confiança.

En un centre de dosimetria s’utilitzen dispositius i equips d’última generació per a mesurar i registrar la radiació. En UTPR® TECNODOSIS, comptem amb totes les eines necessàries, com a dosímetres personals, monitors ambientals, sistemes de lectura i anàlisi de dosi, per a assegurar la protecció radiològica i la seguretat de les persones exposades a la radiació.

Trucar Contactar